Volver ao Concello

Inscrición na gardaría municipal

Descrición

Permite aos pais, titores ou quen ostente a garda e custodia dun menor, efectuar a inscrición deste na gardería municipal.

¿Quen o pode solicitar?

Calquera cidadán/a.

Requisitos

Require DNI electrónico ou certificado dixital.

Información e documentación a achegar

- Para efectuar a inscrición de forma telemática, deberase remitir o formulario de solicitude debidamente cuberto, achegando, no seu caso, o seguinte:
· Autorización da representación, no seu caso.

Normativa

· Lei 11/2007. de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
· Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
· Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.
· Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
· Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

¿Quen tramita a solicitude?

Concello de A Pastoriza

O rexistro en liña de E / S está fóra de servizo tras a conclusión de actividades de mantemento e actualización

Concello de A Pastoriza
Plaza de Galicia 1. 27287 A Pastoriza (Lugo)
Teléfono: 982332197 | Fax: 982332233
Correo electrónico: