Volver ao Concello

Recollida de animais abandoados

Descrición

Permite que calquera persoa comunique ou avise sobre o abandono dun animal abandoado para informar ao concello e que este adopte as medidas oportunas.

¿Quen o pode solicitar?

Calquera persoa física ou xurídica.

Requisitos

Require DNI dixital ou certificado dixital.

Información e documentación a achegar

· Autorización de representación no caso que proceda.

Normativa

· Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
· Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
· Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.
· Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
· Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
· Lei 1/1993, de 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade.
· Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o Réxime Xurídico da Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos.

¿Quen tramita a solicitude?

Concello de A Pastoriza

O rexistro en liña de E / S está fóra de servizo tras a conclusión de actividades de mantemento e actualización

Concello de A Pastoriza
Plaza de Galicia 1. 27287 A Pastoriza (Lugo)
Teléfono: 982332197 | Fax: 982332233
Correo electrónico: