Volver ao Concello

Solicitude de Licenza de Obra Maior

Descrición

Este procedemento permite a presentación da solicitude de obra maior, así como a presentación de documentación requirida para o estudo da obra, para a obtención final da Licenza de Obra Maior.

¿Quen o pode solicitar?

Calquera cidadán/a.

Información e documentación a achegar

Solicitude de Licenza de Obras Maior.
· Plano de situación e localización da propiedade onde o traballo levará a cabo, referido ao Plan Xeral.
· Proxecto Técnico.
· Memoria descritiva das obras que levarán a cabo, o que indica a área (*m2), obxecto da obra. · Un orzamento detallado.
· Cando as obras afecten á fachada do edificio requiriranse fotos da mesma.
· Xustificante de pago da taxa para a prestación dos servizos urbanos.
· Xustificante de pago do imposto sobre construcións, instalacións e obras.
· No caso de actuar en representación, requírese a autorización escrita da persoa solicitante ou unha copia do poder para representala.

Normativa

· Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
· Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
· Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
· Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
· Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
· Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental.
· Real Decreto 2187/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre Réxime do Chan e Ordenación Urbana.
· Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do chan de Galicia.

¿Quen tramita a solicitude?

Concello de A Pastoriza

O rexistro en liña de E / S está fóra de servizo tras a conclusión de actividades de mantemento e actualización

Concello de A Pastoriza
Plaza de Galicia 1. 27287 A Pastoriza (Lugo)
Teléfono: 982332197 | Fax: 982332233
Correo electrónico: