Volver ao Concello

Consulta e Inscrición en Cursos FPO.

Descrición

Mediante este procedemento o interesado pode realizar a inscrición en cursos FPO e/ou coñecer o estado da solicitude realizada

¿Quen o pode solicitar?

Calquera cidadán

Información e documentación a achegar

· Solicitude de Consulta e inscrición en cursos FPO
· Autorización de representación no seu caso

Normativa

· Lei 30/1992, de 26 de Novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
· Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
· Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
· Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificaciones e da Formación Profesional.
· Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego.
· Real Decreto 34/2008, de 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade.

¿Quen tramita a solicitude?

Concello de A Pastoriza

O rexistro en liña de E / S está fóra de servizo tras a conclusión de actividades de mantemento e actualización

Concello de A Pastoriza
Plaza de Galicia 1. 27287 A Pastoriza (Lugo)
Teléfono: 982332197 | Fax: 982332233
Correo electrónico: