Volver ao Concello

Verificación de certificados

Segundo establece o artigo 6.1 d) do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, toda sede electrónica disporá dun sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

O Centro de Transferencia de Tecnoloxía (CTT) pon á súa disposición VALIDE, un conxunto de utilidades avanzadas que simplifica o uso da firma electrónica para os trámites por medios electrónicos con cidadáns, Administración ou empresas. A través deste servizo poderá verificar a validez do certificado da Sede Electrónica da nosa Axencia, de forma directa e gratuíta.

· VALIDE


Concello de A Pastoriza
Plaza de Galicia 1. 27287 A Pastoriza (Lugo)
Teléfono: 982332197 | Fax: 982332233
Correo electrónico: