Volver ao Concello

Certificado dixital e DNI electrónico

A Deputación Provincial de Lugo regula o uso da firma electrónica, de acordo co establecido no artigo 13.1 da Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos, para garantir tanto a identidade dos participantes na comunicación, como da autenticidade e integridade dos documentos electrónicos.

Para a súa identificación electrónica, a Deputación de Lugo disporá dun sistema de certificado seguro para identificarse na nosa Oficina Virtual, acceder aos distintos trámites e establecer unha comunicación segura.

Como resposta á necesidade da generalización da confianza dos cidadáns nas comunicacións telemáticas xorde a creación do Documento Nacional de Identidade Electrónico (DNIe).

Leste responde á necesidade de outorgar identidade persoal aos cidadáns para o seu uso na nova Sociedade da Información. Cada cidadán poderá realizar múltiples xestións de forma segura a través de medios telemáticos e asegurando a identidade dos participantes na comunicación.


Concello de A Pastoriza
Plaza de Galicia 1. 27287 A Pastoriza (Lugo)
Teléfono: 982332197 | Fax: 982332233
Correo electrónico: